เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางอาภัสรา ธงพิทักษ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดพะเยาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ พย 0019.3/ว3687 ลว 15 สิงหาคม 2565 เรื่อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ขอรับการสนับสนุนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานข้าราชการต่างๆ เพื่อหมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่ ณ.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตรอาสาพระราชทาน

ที่ พย 0019.4/ว10327 ลว 10 สิงหาคม 2565 เรื่องโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชน และการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมที่ 2 กองทุนชุมชนเกื้อหนุนความสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาล(อ.ภูกามยาว)