เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดพะเยาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

เรียนนายอำเภอภูซาง 0019.1/ว 1465 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2566เรื่อง การตรวจติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ของนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน และแพร่)

ที่ พย 0019.1/ว 1465 ลว8 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การตรวจติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ของนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน และแพร่)