คลังเก็บ: บริการของเรา

{{พะเยา}}พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ(ร่วมสมัย)ที่วัดเชียงทอง อ.เมืองพะเยา โดยมีพระครูไพจิตธรรมาภรณ์ (อดุลย์) เจ้าอาวาสเป็นผู้รวบรวมโบราณวัตถุศิลปวัตถุตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันหลาย 1,000 ชิ้น {{คลิป}}http://bit.ly/23sH2W1

{{พะเยา}}ศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมพะเยาเป็นแหล่งเรียนรู้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไป เรียนรู้ด้านศิลปะเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะอนุรักษ์ศึกษาและสืบสานงานศิลปล้านนาพะเยาไว้มิให้สูญหาย

{{พะเยา}}วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 บ้านดงอินตา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จ.พะเยา ชุมชนปลอดขยะถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯระดับประเทศ..ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แจ่ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จำนวน 100 คน มาศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะ