คลังเก็บ: บริการของเรา

{{พะเยา}}อบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 จุดที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย อ.เชียงคำและ อ.ภูซาง จำนวน 619คน

{{พะเยา}}การอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 จุดที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษก อ.ปง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 668 คน

{{พะเยา}}การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง. ตามโครงการขับเคลื่อนความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จุดที่ 1 วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมอำเภอดอกคำใต้

{{พะเยา}}กิจกรรมชมชนต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต..บ.ทุ่ง ม.2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา..พิธีแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์..พิธีกรรม ความเชื่อของชุมชน บ.ทุ่ง ม.2 ต.ห้วยข้างก่ำ อ.จุน จ.พะเยา..