คลังเก็บ: บริการของเรา

{{พะเยา}}ศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมพะเยาเป็นแหล่งเรียนรู้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไป เรียนรู้ด้านศิลปะเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะอนุรักษ์ศึกษาและสืบสานงานศิลปล้านนาพะเยาไว้มิให้สูญหาย

{{พะเยา}}วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 บ้านดงอินตา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จ.พะเยา ชุมชนปลอดขยะถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯระดับประเทศ..ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แจ่ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จำนวน 100 คน มาศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะ

{{พะเยา}} การฝึกอบรมผู้ประกอบการโฮมสเตย์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 30 มีค.2559 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้เยี่ยมและพบปะ แนะนำแนงทางในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว..ใน

{{พะเยา}}การฝึกอบรมผู้ประกอบการโฮมสเตย์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกตเวย์ อำเภอเมืองพะเยา เป้าหมาย 100 คน

{{พะเยา}}ฝึกอบรมผู้ประกอบการโฮมสเตย์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกตเวย์ อ.เมืองพะเยา กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชนจากหมู่บ้านท่องเที่ยว จากทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 100 คน