คลังเก็บ: บริการของเรา

{{พะเยา}}พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ(ร่วมสมัย)ที่วัดเชียงทอง อ.เมืองพะเยา โดยมีพระครูไพจิตธรรมาภรณ์ (อดุลย์) เจ้าอาวาสเป็นผู้รวบรวมโบราณวัตถุศิลปวัตถุตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันหลาย 1,000 ชิ้น {{คลิป}}http://bit.ly/23sH2W1