กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัดพะเยา ปี 2559 ที่ชุมชนบ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ 7 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

เราไปเยือนและเยี่ยมชมกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัดพะเยา ปี 2559 ที่ชุมชนบ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ 7 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ที่นี่นอกจากจะเป็นชุมชนท่องเที่ยว คือ “พระนั่งดิน” Unseen Thailand แล้ว ยังมีกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบดีเด่นที่ชุมชนอื่น ๆ ควรเอาเป็นต้นแบบ เพราะที่นี่..มีการบูรณาการกองทุนต่าง ๆ ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดสวัสดิการช่วยคนในชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่เกิด ไจนถึงเสียชีวิตเลยทีเดียว…

ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ มอบผ่านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด (สำนักงานป.ป.ส.) จัดตั้งเป็น “กองทุน แม่ของแผ่นดิน” เพื่อนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎร ที่ร่วมกันป้องกันและขจัดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนแบบยั่งยืน และต่อยอดถึงการสร้างความปรองดองและความสามัคคี รวมถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ของผู้คน

รู้จักกับกองทุนกันหน่อย…กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านพระนั่งดิน ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ จำนวน 8,000 บาท ( แปดพันบาทถ้วน )โดยผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา.

วิสัยทัศน์…ประชาชนยึดมั่น เทิดทูล มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืน ปลอดจาก ยาเสพติด ทั้งเสพและจำหน่าย จัดสวัสดิการให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับอย่างทั่วถึงครอบคลุม ทุกเพศทุกวัยและผู้สูงอายุ ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการเก็บออม สู่อนาคต

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านพระนั่งดิน เริ่มต้นจากเงินขวัญถุง 8,000 บาท ปัจจุบัน..มีกองทุนหมุนเวียนด้านสวัสดิการ แก่สมาชิกในชุมชน,การช่วยเหลือผุ้ด้อย,การช่วยเหลือผู้เลิกเสพยาเสพติดอย่างถาวร และการช่วยเหลือพัฅฒนาชุมชนเพื่อความเจริญ มีเงินกองทุนปัจจุบัน 314,471.29 บาท

ความสำเร็จของผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯบ้านพระนั่งดิน

การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนในหมู่บ้าน ในการร่วมกิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ( 5 ธันวาคม และ 12 สิงหาคม ) ประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ประชาชนในหมู่บ้านยอมรับและปฏิบัติตามกติการะเบียบกองทุนแม่ฯที่ร่วมกันจัดตั้งไว้อย่างเคร่งครัด เช่น การรับสวัสดิการทุกอย่างจะต้องต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมราชินีนาถด้วยความเคารพ และ จะไม่มีสมาชิกกองทุนแม่ คนไหนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งเป็นผู้เสพ และจำหน่าย

มีอาคารห้องกองทุนแม่ฯเป็นของตนเองโดยเฉพาะ สามารถดำเนินกิจกรรมกองทุนแม่ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกอย่าง

การสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นการขยายฐานกองทุนแม่ฯให้เติบโตเข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น โดย ยกกองทุนแม่เป็นกองทุนหลัก ให้กองทุนอื่นเป็นเครือข่าย เช่น สถาบันการเงินหมู่บ้าน , กองทุนเงินล้าน,กองทุนสวัสดิการร้านค้าชุมชน,กองทุนทำเทียนหมู่บ้าน และ กลุ่มอื่นๆ ที่เป็นเครือข่ายสถาบันการเงินหมู่บ้าน เป็น เครือข่ายของกองทุนแม่ฯทั้งหมด

ประชาชนในหมู่บ้าน หรือ สมาชิกกองทุนแม่ฯ ได้รับสวัสดิการทุกด้านที่กองทุนแม่ฯจัดให้ อย่างครบถ้วน ทั่งถึง ทุกเพศ ทุกวัย และผู้ด้อยโอกาส เช่น การนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล, การเสียชีวิต,ทุนการศึกษาเด็ก – เยาวชน,ทุนกำลังใจผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป,ทุนช่วยผู้ด้อยโอกาส,

ทุนสนับสนุนให้ยืมไม่มีดอกเบี้ยสำหรับผู้พิการ และผู้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างถาวร

คณะกรรมการมีความอดทน เสียสละ สามัคคี ในการปฏิบัติหน้าที่โดยแบ่งคนรับผิดชอบ 3 คน ต่อ 50 หลังคาเรือนในการเฝ้าติดตาม สังเกต ให้คำปรึกษากับสมาชิกในความรับผิดชอบเพื่อนำมาหารือในกรรมการหมู่บ้านเป็นลำดับ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทุกคนมีขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่เป็นอย่างดี

การมุ่งสู่อนาคตของกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านพระนั่งดิน เพื่อความเข้มแข็ง

เทิดทูลยึดมั่นจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืนตลอดไป

กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านพระนั่งดิน เติบโตอย่างมีระบบครอบคลุมในทุกด้าน มีงบประมาณบริหารจัดการอย่างพอเพียง

สวัสดิการในทุกด้านที่กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านพระนั่งดินให้กับสมาชิก จะได้รับเพิ่มมากขึ้นทุกสวัสดิการ ทุกปี

การขยายเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มากขึ้นจากที่มีอยู่ คือ โครงการร้านค้า – ประชารัฐ จะเป็นเครือข่ายของกองทุนแม่ฯ อีก 1 กองทุน ในการนำผลกำไร 40% ของรายได้ทุกเดือนสมทบเข้ากองทุนแม่ฯ และจะขยายสู่หมู่บ้านอื่นๆ ตำบล และ อำเภอ จังหวัด ต่อไป

กองทุนแม่ของแผ่นดิน..คือ.พระราชทรัพย์พระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานให้กับราษฎรที่ทำหน้าที่ป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเทิดทูนไว้สูงสุด และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร สำนัก งาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้พัฒนาต่อยอดให้พระราชทรัพย์พระราชทานดังกล่าวเป็นศูนย์รวมของจิตใจของคนทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน จึงมีแนวความคิดที่จะขยายหรือต่อยอดทรัพย์พระราชทาน ให้เป็น กองทุนแม่ของแผ่นดิน

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือเป็นสิริมงคลสูงสุด เมื่ออยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนใด ก็เปรียบเสมือน กำลังใจของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ ในการทำความดี ปกปักรักษาท้องถิ่นของตัวให้รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งในความเข้มแข็งของประเทศชาติ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนขวัญถุง สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับพระราชทาน เพื่อความมุ่งหมาย สร้างให้เป็นศูนย์รวมของกองทุนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน และให้เป็นตัวแทนของกองทุนที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการทำความดีทั้งกายและใจ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินหมดสิ้นไป ย่อมหมายความถึง ตัวแทนของความดีหมดสิ้นลงด้วย ทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชนจึงต้องปกปักรักษาให้งอกงาม ไม่สูญสลาย

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ใช้เป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชนให้ มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองมากยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างของการพัฒนา การพึ่งตนเอง การระดมทุนในชุมชน และเป็นแบบอย่างของการบูรณาการการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเข้ากับกระบวนการพัฒนา

เมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างครบวงจร สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการป้องกันในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน การรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจะเป็นขวัญกำลังใจในการร่วมมือร่วมใจกันป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมมือกันป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ..

(Visited 1 times, 1 visits today)