{{พะเยา}} “ฟื้นคืนลาย ความเชื่อบนผืนผ้าทอไทลื้อเชียงคําเทอดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา“ ณ ที่วัดแดนเมือง. ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา. เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2bZmDoq

“ฟื้นคืนลาย ความเชื่อบนผืนผ้าทอไทลื้อเชียงคําเทอดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา“ ณ ที่วัดแดนเมือง. ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา. เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและจะทำโครงการฟื้นคืนลาย ความเชื่อบนผืนผ้าทอไทลื้อเชียงคํา เทอดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา. ตามโครงการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ปีที่ 3 โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีวันที่ 8 สิงหาคม 2559
รายการนี้ได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรมการทอผ้าลายตาแสงหรือลายสีแป เป็นการอนุรักษ์ผ้าทอไทลื้อเอกลักษณ์ของเชียงคํา อัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มทอผ้า จากบ้านธาตุสบแวน ตำบลหย่วน 20 คน จำนวน 7 กลุ่ม มาเรียนรู้การทอผ้าลายตาแสง เพื่อขยายผลต่อให้กับสมาชิกกลุ่มรวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเชียงคำจำนวน 60 คน
และในวันนี้เป็นการดำเนินโครงการริเริ่มได้รับความร่วมมือจากชุมชนและโรงเรียนในเขตอำเภอเชียงคำมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 200 คน กิจกรรมประกอบไปด้วย..การเสวนาผ้าทอไทลื้อเชียงคําโดยเฉพาะลายตาแสง
จัดให้มีการจัดฝึกอบรมการทอผ้าลายตาแสงหรือลายสีแป เป็นการอนุรักษ์ผ้าทอไทลื้อเอกลักษณ์ของเชียงคําอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มทอผ้าจากบ้านธาตุสบแวน ตำบลหย่วน 20 คนจำนวน 7 กลุ่มมาเรียนรู้การทอผ้าลายตาแสงเพื่อขยายผลต่อให้กับสมาชิกกลุ่ม
รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเชียงคำจำนวน 60 คนและในวันนี้เป็นการดำเนินโครงการริเริ่มได้รับความร่วมมือจากชุมชนและโรงเรียนในเขตอำเภอเชียงคำมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 200 คน. กิจกรรมประกอบไปด้วยการเสวนาผ้าทอไทลื้อเชียงคําและการอบรมทอผ้า.เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2bZmDoq

(Visited 1 times, 1 visits today)