{{พะเยา}} ถ่ายทำกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์(โครงการปิดทองหลังพระ)บ.อิงโค้ง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว.

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โดย นายยุทธภูมิ นามวงศ์ และ คุณนันทิยา ยาเจริญ ลงชุมชนถ่ายทำกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์หรือหมู่บ้านโครงการปิดทองหลังพระ บ.อิงโค้ง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว. จังหวัดพะเยา…

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต้นแบบที่ดีในการขับเคลื่อนหมู่บ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป. เป็นต้นแบบขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ
ณ วันนี้..ชุมชนบ้านอิงโค้งได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ที่ดีขึ้น มีกิจกรรมของชุมชนตามแนวเศรษฐกิพอเพียงหลายหลายกิจกรรม อาทิ กลุ่มเลี้ยงโค ปลูกหญ้าเนเปียเลี้ยงโค ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และไก่ไขไว้บริโภคเนื้อและไข่ กลุ่มเลี้ยงผึ้ง แปลงสาธิตปลูกผัก 3 ชั้น การปลูกไผ่หวาน และการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเอง เพื่อเป็นการลดรายจ่าย

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ขอขอบคุณทีมงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนที่อำนวยความสะดวก.. และขอขอบคุณพี่น้องชาวบ้านอิงโค้งที่เคารพทุกท่าน…

(Visited 1 times, 1 visits today)