{{พะเยา}}หมู่บ้านท่องเที่ยว”อิสาน-ล้านนา” ที่ จ.พะเยา บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้{{คลิป}} http://bit.ly/23sH2W1

“ประเพณีแห่ดอกไม้”วันสงกรานต์ บ.ใหม่ราษฎร์บำรุง”หมู่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559…..วันนี้ขอพาท่านชมประเพณีแห่ดอกไม้ของหมู่บ้าน บ้านใหม่ราษฏร์บำรุง หรือ บ.จำไก่ เป็นหมู่บ้านที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ทั้งชาวไทยอีสานและชาวผู้ไท ซึ่งมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา นครพนม และมุกดาหารบ้านใหม่ราษฎร์บำรุงอยู่ห่างจากอำเภอดอกคำใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ24 กิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือน 140 หลัง จำนวนประชากรทั้งสิ้น 632 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน สภาพอากาศจึงมีความเหมาะสมต่อการทำเกษตร โดยชุมชนคงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเดิมของตนเองอยู่ ประชากรอาศัยแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดเครือข่ายขนาดใหญ่ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่กันแบบเครือญาติ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ยังอนุรักษ์ไว้ เช่น วัฒนธรรมการกินอยู่ ภาษาพูดของท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา…ประกอบด้วย ประเพณีแห่ดอกไม้ในวันสงกรานต์ บุญข้าวจี่ บุญกองข้าว บุญเบิกบ้าน การทอผ้า การทอเสื่อกก การจักสาน ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นคือ การแสดงดนตรีโปงลาง จากวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงได้ร่วมกันจัดโฮมสเตย์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาวิถีชีวิตแบบอีสานและล้านนาการท่องเที่ยวภายในชุมชน ประกอบด้วย วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล วัดพระธาตุหลวงจำไก่ อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู หัตถกรรมพื้นบ้าน (ทอผ้า จักสาน ทอสื่อกก) ศิลปะการแสดงดนตรีโปงลาง แปลงเกษตรการทำนา ภูเขา (หน้าผาเทวดา) ประเพณีแห่ดอกไม้ วันสงกรานต์ พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญการบริหารจัดการท่องเที่ยว..ดำเนินการโดยชุมชนซึ่งมีกลุ่มต่างๆ เข้ามาร่วมบริหารจัดการและแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น โฮมเสตย์ กลุ่มแม่บ้านจัดการเรื่องอาหาร กลุ่ม OTOP จัดการจำหน่ายสินค้าOTOP อบต.จัดการเรื่องอุปกรณ์ รถ เจ้าหน้าที่ กลุ่มดนตรีโปงลางจัดการเรื่องการแสดง รายได้ที่ได้รับแบ่งเข้าชุมชน 10% ของรายได้ทั้งหมด..นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ชาวต่างประเทศนิยมมาพักศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การทำเกษตร หัตถกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ชาวไทยเที่ยวชมโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการแสดงดนตรีโปงลาง…บรรยากาศประเพณีแห่ดอกไม้วันนี้..สนุกสนาน มีความสุขกับการเล่นน้ำสงกรานต์ มีการจัดขบวนแห่ดอกไม้ มีการแสดงโปงลางอิสาน มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีสรงน้ำพระสงฆ์ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่เป็นตัวแทนมาจากทุกหมู่บ้าน ประธานในพิธีวันนี้คือ นายเชวงศักดิ์ ใจคำ นายอำเภอดอกคำใต้ หน่วยงานดำเนินการวันนี้คือ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง โดยมี นายพินิจ สุวรรณไตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งและทีมงานดำเนินการร่วมกับชุมชนทุกหมู่บ้าน…..“ขอชมเชยว่าชุมชนมีแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกองค์กร ดำรงไว้ซึ่งความเป็นชุมชนแบบดั้งเดิมและวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย”…{{คลิป}} http://bit.ly/23sH2W1

(Visited 1 times, 1 visits today)