{{พะเยา}}วัดพระธาตุสบแวน ตั้งอยู่ในตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงคำประมาณ ๔ กิโลเมตร {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/22hgF0V

ตอนเย็นวันพุธที่ 18 พค.2559 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559 ที่ อ.เชียงคำ และ อ.ภูซาง แล้ว ได้มีโอกาสไปกราบไหว้พระธาตุสบแวน อันศักดิ์สิทธิ์ พุทธสถานคู่บ้านคู่เมืองของ อ.เชียงคำ ที่เก่าแก่โบราณ
วัดพระธาตุสบแวน ตั้งอยู่ในตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงคำประมาณ ๔ กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอเชียงคำ มีพระบรมธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุริมฝีปากล่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโคตมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)
วัดพระธาตุสบแวน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ.2223 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาพ.ศ. 2440 เป็นศูนย์รวมจิตใจชองชาวไทลื้อบ้านธาตุ หมู่ที่ 1,2 ภายในบริเวณวัดพระธาตุสบแวนแห่งนี้มีสิ่งน่าสนใจหลายอย่าง มีเฮิน(เรือน)ไทลื้อจำลอง แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ มีต้นจามจุรีขนาดใหญ่อายุกว่า 100 ปี มีองค์พระธาตุสบแวน อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ภายในบรรจุเส้นเกศาและกระดูกส่วนคางของพระพุทธเจ้า มีศูนย์หัตถกรรมทอผ้าผู้สูงอายุ มีงานหัตถกรรมจากผ้าฝ้าย จัดจำหน่ายและชมวิธีการทอผ้า เป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงคำ บริเวณนี้มีสายน้ำไหลบรรจบกันสองสายคือ แม่น้ำแวนกับแม่น้ำฮ่อง และมีองค์พระธาตุตั้งอยู่ วัดจึงได้ชื่อว่า วัดพระธาตุสบแวน
พระธาตุสบแวน เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคำ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดพระธาตุ สบแวน มีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกๆ ปี หรือในวันวิสาขบูชา องค์พระธาตุอายุมากกว่า 800 ปี ภายในบรรจุเส้นเกศาและกระดูกส่วนคางของพระพุทธเจ้า องค์พระธาตุได้รับการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง พระธาตุเป็นเจดีย์ศิลปะล้านนา ฐานสี่เหลี่ยม
ใน่โอกาสวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2559 ..ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมงานทำบุญสรงน้ำพระธาตุหรือขึ้นธาตุ องค์พระธาตุสบแวน. ณ วัดพระธาตุสบแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 พฤษภาคม 2559 ในงานมีมหรสพสมโภช อาทิการประกวดร้องเพลง การแสดงรำวง การประกวดดอกไม้เพลิงและอื่นอื่นอีกมากมาย…{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/22hgF0V

(Visited 1 times, 1 visits today)