ชุมชนบ้านปี้ : ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559

ขอพาท่านเยี่ยมชม บ้านปี้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัดพะเยา  ประจำปี 2559  บ้านปี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ทั้ง 2 ชุมชนนี้ได้มีการรวมพลังชุมชน เพื่อชุมชนและโดยชุมชน ตามกระบวนการพัฒนาชุมชนจนทำให้ชุมชนทั้งสองหมู่บ้านมีการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

…แต่วันนี้จะขอผ่านทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมของบ้านปี้ หมู่ที่ 10 ซึ่งบ้านปีหมู่นี้มีความเข้มแข็งและมีความโดดเด่นโดยเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข”ระดับจังหวัดพะเยาเมื่อปี 2559 ซึ่งมีโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นหลักประกัน

..ก่อนอื่นเราไปศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านตีกันก่อน บ.ปี้ หมู่ 10 มีจำนวน 163 หลังคาเรือน มีประชากร 523 คน เป็นชาย 288 คนเป็น หญิงที่ 239 คน แบ่งการปกครองออกเป็นคุ้มคุ้มมีทั้งหมด 5 คุ้ม แต่ละคุ้ม มีคณะกรรมการคอยดูแล

ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการ เกษตรตามแนวเกษตรผสมผสาน ทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประชาชนชีวิตการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีการรวมกลุ่มต่างๆเพื่อความสามัคคีปรองดองและสร้างพลังชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน..พวกเราไปเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนบ้านปีซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้..สถาบันการจัดการเงินทุน,การบริหารจัดการขยะ,รานค้าประชารัฐ,กิจกรรมของศูนย์ อสม.,โรงปุ๋ยอินทรีย์,ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และป่าชุมชน บ.ปี้ “ป่าห้วยโป้ง”ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งน้ำซับต้นน้ำ

ขอขอบคุณ นายศุภชัย ใจดี ผู้ใหญ่บ้านปี้ และผู้นำชุมนทุก ๆ ท่านที่ต้อนรับ ให้ข้อมูล และนำเยี่ยมชมกิจกรรมดี ๆ ของชุมชน..

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บ.ศุภชัย  ใจดี ผู้ใหญ่บ้าน โทร.080-0344515

(Visited 1 times, 1 visits today)