บูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

3 อำเภอ 4 หมู่บ้าน ดังนี้

อำเภอจุน

1.บ้านกิ่วแก้ว หมู่ที่ 8 ต.ห้วยข้าวก่ำ

2.บ้านร่องหาด หมู่ที่ 9 ต.ห้วยข้าวก่ำ

อำเภอเชียงม่วน

1.บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 7 ต.บ้านมาง

อำเภอปง

1.บ้านดอนไชย หมู่ที่ 4 ต.งิม

 

(Visited 1 times, 1 visits today)