Archives: ดาวน์โหลด

ที่ พย 0019.1/8117 ลว 19 พฤษภาคม 2565 เรื่องการอนุมัติโครงการงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในไตรมาส 3 ระดับอำเภอ (อ.เชียงคำ)

(23/05/2565)

ที่ พย 0019.1/8116 ลว 19 พฤษภาคม 2565 เรื่องการอนุมัติโครงการงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในไตรมาส 3 ระดับอำเภอ (นายอำเภอดอกคำใต้)

(23/05/2565)