District Community Development Office News

นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นางมัลลิกา ทองเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรลภัส แก้วศรีทอง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล