คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ที่ พย 0019.3/ว291 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง กระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

(14/02/2563)

ที่ พย 019.1/ว1398 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทย์ จันทร์โอชา)ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และการมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

(07/02/2563)