คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ที่ พย 0019.1/ว3359 ลว 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่องกรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบล กิจกรรมย่อยที่ 2 จากเดิมดำเนินการไตรมาส 1 ปรับเป็น ดำเนินการไตรมาส 2

(23/11/2564)