คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

เรียนนายอำเภอภูซาง 0019.1/ว 1465 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2566เรื่อง การตรวจติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ของนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน และแพร่)

(08/02/2566)

ที่ พย 0019.1/ว 1465 ลว8 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การตรวจติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ของนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน และแพร่)

(08/02/2566)

ที่ พย 0019.2/ว1125 ลว 31 มกราคม 2566 เรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า และหัตถกรรมและโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน(นายอำเภอเมืองพะเยา นายอำเภอภูกามยาว นายอำเภอเชียงคำ)

(01/02/2566)