คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ที่ พย 0019.3/ว5549 ลว 23 มิถุนายน 2565 เรื่องการรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน

(23/06/2565)

ที่ พย 0019.3/ว1325 ลว 21 มิถุนายน 2565 เรื่องกรมการพัฒนาชุมชนแจ้งมติ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทยในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ในสังกัดส่วนกลางกรมการพัฒนาชุมชนจำนวน 23 ตำแหน่ง

(22/06/2565)