คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ที่่ พย 0019.1/ว8152 ลว 27 กรกฏาคม 2564 เรื่องการจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)และโครงการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)

(29/07/2564)

ที่ พย 0019.2/ว 4045 ลว 23 กรกฏาคม 2564 เรื่องการจัดกิจกรรม “จิตรอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคค”เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ยกเว้นอ.ภูกามยาว)

(23/07/2564)

ที่ พย 0019.2/11806 ลว 23 กรกฏาคม 2564 เรื่องการจัดกิจกรรม “จิตรอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคค”เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ.ภูกามยาว)

(23/07/2564)