คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ที่ พย 0019.3/ว1862 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(16/02/2564)