คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ที่ พย 0019.2/ว10753 ลว 26 ตุลาคม 2563 เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว(อำเภอเชียงคำ และ อำเภอเชียงม่วน)

(26/10/2563)