ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ พย 0019.2/ว933 ลว 22 มกราคม 2564 เรื่องโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 1.1สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกินพอเพียง

(22/01/2564)

ที่ พย 0019.2/ว852 ลว 20 มกราคม 2564 เรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”กิจกรรมที่1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

(20/01/2564)

ที่ พย 0019.2/ว635 ลว 15 มกราคม 2564 เรื่องการประชาสัมพันธ์ หนังสือพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ชื่อหนังสือ “แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย”

(15/01/2564)