ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ พย 0019.3/ว6685 ลว 29 มิถุนายน 2563 เรื่องรับสมัครเลือกบุคคลเข้ารับราชการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึันแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(29/06/2563)

ที่ พย 0019.3/ว6481 ลว 24 มิถุนายน 2563 เรื่องการประกวดกิจกรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(24/06/2563)