จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพฯ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 (งบประมาณ 100,000 บาท)

(19/07/2560)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสุขภาพฯ

(18/07/2560)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และการออมของครัวเรือน

(14/07/2560)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง/จ้างเหมารถบัสโครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ

(13/06/2560)