ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

🌳 พช.เชียงม่วน ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชว่งวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเชียงม่วน (ศจพ.อ.เชียงม่วน) ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565