ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสตรีระยะสั้น ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จัดโดยคณะกรรมพัฒนาสตรีตำบลเวียง สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี