ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา จัดกิจกรรมมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย

จังหวัดพะเยา#พช.พะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting)