ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565

จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา เฝ้ารับเสด็จและทูลถวายรายงาน ในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563

จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ