ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน บูรณาการขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2564