ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา จัดเวทีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” จับมือภาคีความร่วมมือกับ สำนักงานชลประทานจังหวัด สำนักงานโยธาธิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดและสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด เสริมสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนฯให้บรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference