ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมประชุมติดตามการรายงานความก้าวหน้า และรายงานฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud meeting)

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาภายใต้ชื่อ “กาดหมั้ว คัวแลง แอ่วแหวงเจียงคำ @สวนฮิมน้ำลาว” ณ สวนสุขภาพ 100 ปี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ดำเนินการระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2564