ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings)