ข่าวประชาสัมพันธ์

@ จังหวัดพะเยา # พช.พะเยา เข้าร่วมการประชุมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(VIDEO CONFERENCE)