ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา จัดโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด 4 ร. ภายใต้ชื่องาน “ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ วิถีพะเยา” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563