ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา # พช.พะเยา กราบนมัสการพระเกจิอาจารย์จังหวัดพะเยา เพื่อขอเมตตาจารแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง สำหรับเข้าพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ กรมการพัฒนาชุมชน

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting)