ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ประชุมทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เพื่อทบทวนงานพัฒนาชุมชน เหลียวหลัง แลหน้า นำสู่แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ประสบผลสำเร็จ

จังหวัดพะเยา#พช. พะเยาประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรายงานคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2564