ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นศูนย์การศึกษาดูงานระดับจังหวัด

จังหวัดพะเยา>พช.พะเยา ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ในพื้นที่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา>พช.พะเยา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ในพื้นที่ อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา>พช.พะเยา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ในพื้นที่ จังหวัดพะเยา