ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting