ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักนภาพผู้นำชุมชน ผู้ผบิต ผู้ประกอบกานOTOPและครืข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้ายท่องเที่ยวต้นแบบ ระหว่าง 21-22มีค.2559 ณ โรงแร,พะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา กลุ่มเป้าหมาย 128 คน..

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา..พบปะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักนภาพผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการOTOP และเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบ

{{พะเยา}}คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่เพื่อตอดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนฯ ที่ อ.เมืองพะเยา และ อำเภอดอกคำใต้ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีค.2559

{{พะเยา}}ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ.และ กชช2ค.ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน CIA : Community Information Radar Analysis ตามโครงการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต IQL Reward : Information Quality of life Reward..วัน

{{พะเยา}}จัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต IQL Reward : Information Quality of life Reward โดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ.และ กชช.2ค.ด้วย โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน CIA : Community Information Radar Analysis

{{พะเยา}}กลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงฝึกอบรมพัฒนากรในระดับอำเภอ ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน(จปฐ.และ กชช.2ค.) ในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพะเยา ด้วยโปรแกรม CIA: Community Information Analysis