ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพพลิเคชัน Click ชุมชน ให้ทีมพี่เลี้ยงขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ร่วมประชุมชี้แจงทีมพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน