ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}สารสนเทศเพื่อชุมชน ยุทธภูมิ นามวงศ์ : นักข่าวพลเมือง ThaiPBS อุทิศตนเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยา สะท้อนมุมมองวิถีชีวิต เรื่องราวของจังหวัดพะเยา..หลากหลายมุมมองที่ท่านอาจจะยังไม่เคยสัมผัส {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/22WJ5Ob

{{พะเยา}}สารสรเทศฯจว.ลง อ.เชียงคำและ อ.ภูซาง จ.พะเยา..แนะนำ จนท.พัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบGIS ด้วย Google Map ตามโครงการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ IQL ปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิย.2559

{{พะเยา}}การประเมินผลงานข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559 โดยนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1U0oBn2

{{พะเยา}}”ตลาดต้องชม”วัดแสนเมืองมา ต.หย่วน อ.เชียงคำ จัดเป็นตลาดนัดชุมชน บรรยากาศแบบพื้นเมือง แหล่งท่องเที่ยวพุทธสถานศิลปไทลื้อ สินค้าพื้นเมืองและสินค้าOTOP ทุกวันพุธแรกของเดือน{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1swtMiy

เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน อละคณะลงตรวจเยี่ยมและรับฟังนำเสนอผลงานประเภทพัฒนาการอำเภอดีเด่น. ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์. ศรีราจันทร์ พัฒนาการอำเภอภูกามยาว

{{พะเยา}}การประเมินผลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด,ผลงานประเภทหน้ากลุ่มงาน,ผลงานประเภทวิชาการและผลงานสนับสนุน.ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา. เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 หน้าที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา