ข่าวประชาสัมพันธ์

{}พะเยา}ท่านสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานพิธีเปิดร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP กล่าวรายงานโดยท่านวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2a1rZvU

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา จัดทำวิดิทัศน์สรุปผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัด ประจำเดือน กค.2559{{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/29XqT71

{{พะเยา}}ผู้ว่าฯศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เยี่ยมชุมชนบ้านวังขอนแดง หมู่ 11 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เยี่ยมครัวเรือนต้นแบบ นส.พัชร์ศศิ สถิตย์พงษ์ประภา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/29TRgoL

{{พะเยา}}การประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.พะเยา ชุมชน บ.ทุ่ง หมู่ที่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน และการประกวดนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น นางสาวขันเงิน ตันกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชน สพอ.เชียงคำ. โดย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราขการกรมการพัฒนาชุมชน

{{พะเยา}}ต้อนรับคุณชาลอต โทณวณิก ผู้บริหารไทเบฟฯ เดินทางมาชมกิจกรรมบริษัทประชารัฐพะเยา ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา เมื่อวันที่ 13 กค.2559{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/29QOjFW