ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดประชุมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาร่วมติดตามการประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 9 เมษายน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมทีมงานขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ตรวจติดตามและประเมินมาตรฐานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (ตลาดต้นสัก) ณ บริเวณตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (ตลาดต้นสัก) ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชี้แนะแนวทางขั้นตอนการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้กับทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพะเยา อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาว ตำบลละ12คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 420 คน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ออกติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา อีกทั้งมอบหมายชี้แนะแนวทางการดำเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ปี2561 และเตรียมการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอให้ข้อมูล และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา