ข่าวประชาสัมพันธ์

^^จังหวัดพะเยา^^วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เเละนายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมคัดเลือก โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนการอำเภอ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม เเละให้กำลังใจกับข้าราชการ หมู่บ้าน ตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ บ้านร่องปอ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีนายเสริมศักดิ์ จิตรัมย์ พัฒนาการอำเภอภูกามยาว และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ บ้านตำ๊พระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางสาวอรพรรณ ใสสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวธัญลักษณ์ อ้อยหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ก่อนการไปฝึกปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาคผ่านระบบประชุมวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-13.30 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางสาววิภารัตน์ ไฝเครือ และนายประจักษ์ ไชยวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ดำเนินรายการวิทยุ รายการ “เล่าขานงานชาวบ้าน ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (สวท.พะเยา) ณ สวท.พะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยาและงานตามนโยบายของรัฐบาล

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะทำงานสนับสนนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยาจากภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ณ บ้านปงใหม่ ม.8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง ให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะทำงานสนับสนนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยาจากภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ณ บ้านสถาน2 ม.1 บ้านสถาน ม.5 และบ้านห้วยไฟวัฒนา ม.13 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง ให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะทำงานสนับสนนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยาจากภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ณ บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และพัฒนาการอำเภอ ร่วมกิจกรรมจัดงาน Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงานในพิธี