ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีค.2559 คณะOTOPของจังหวัดพะเยา นำโดยท่านสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา,ท่านวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาและผู้ผลิต/ผู้ประกอบการOTOPจังหวัดพะเยา จำนวน 50 ชีวิต..มุ่งสู่ จ.ภูเก็ต

{{พะเยา}}โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักนภาพผู้นำชุมชน ผู้ผบิต ผู้ประกอบกานOTOPและครืข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้ายท่องเที่ยวต้นแบบ ระหว่าง 21-22มีค.2559 ณ โรงแร,พะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา กลุ่มเป้าหมาย 128 คน..

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา..พบปะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักนภาพผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการOTOP และเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบ

{{พะเยา}}คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่เพื่อตอดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนฯ ที่ อ.เมืองพะเยา และ อำเภอดอกคำใต้ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีค.2559