ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา และนางวรรณภา คงมั่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมทีมงานฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมรับชมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ ทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดพะเยา นายอำเภอ ประชาชน ต้อนรับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัดของจังหวัดพะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ และนายประจักษ์ ไชยวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าราชการ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ(ทีมหมอประชารัฐสุขใจอำเภอปง) เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯโดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นประธานในที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอปง

^_^จังหวัดพะเยา>>วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดมอบหมายให้นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุม ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ไตรมาสที่ 4 เพื่อรายงานผลการจัดงาน OTOP Midyear 2018 และเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 5

@จังหวัดพะเยา>>>2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางชมพูนุท ธรรมยา นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 8/2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการอนุมัติงบประมาณ ในการดำเนินโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น5