ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจัวหวัดพะเยา นำข้าราชการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีวันทีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาบดินทร์ และวันข้าราชการพลเริอน อาคารสโมสรเทศบาลเมืองพะเยา(หนองระบู) 31มีค.2559

{{พะเยา}}การอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 31 มีนาคมถึง 1 เมษายน 2559 สถานที่ ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกตเวย์ กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครมัคคุเทศก์จากหมู่บ้านท่องเที่ยวจาก 9 อำเภอ 30 หมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

{{พะเยา}}เมื่อวันที่ 30 มีค.2559 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้เยี่ยมและพบปะ แนะนำแนงทางในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว..ในการฝึกอบรมผู้ประกอบการโฮมสเตย์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ซึ่ง

{{พะเยา}}การสรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรฐกิจฐานรากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ.พะเยา เป็นประจำทุกเดือน ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา นำเสนอโดยนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเ

{{พะเยา}}เมื่อวันที่ 29 มีค.2559 นายวัฒนา เดียวสุรินทร์พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้เยี่ยมและพบปะ แนะนำแนงทางในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว..ในการฝึกอบรมผู้ประกอบการโฮมสเตย์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 มีนาคม 2559 ณห้องพุดตาน โร

{{พะเยา}}ฝึกอบรมผู้ประกอบการโฮมสเตย์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกตเวย์ อ.เมืองพะเยา กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชนจากหมู่บ้านท่องเที่ยว จากทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 100 คน