ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมรับชมการประชุมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561 ผ่านระบบ video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) และชุดครูฝึก/วิทยากรดีเด่น ปี 2561 กอ.รมน. ภาค3 ณ บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดเวทีพัฒนาคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2561 ผ่านระบบ TV Conference เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 6 “Northern Logistics Forum 2018” ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พร้อมนายอธิวัฒน์ ปิยะนันท์วงค์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2560 – 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายจรัส สุทธิกุลบุตร ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นประธานในที่ประชุม

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 กรกฎาคม 2561เวลา 09.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินรายการวิทยุ รายการ “ผู้ว่าฯพบประชาชน ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (สวท.พะเยา) ณ สวท.พะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยาและงานตามนโยบายของรัฐบาล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.  นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี 

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ  บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา  ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน งบพัฒนาจังหวัดพะเยา เพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา