ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ืพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ลงพื้นที่ อ.เชียงม่วน และ อ.ดอกคำใต้ เพื่อติดตามศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา จัดประชุมระดมสมองจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา..ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา(10ตค.2559)

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้นำข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเข้าพบ และคารวะ แสดงความยินดีกับรอง ผวจ.ท่านใหม่ 2 ท่าน คือ นายปานทอง สระคูพันธ์ และนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2e1Zq09

{{พะเยา}}นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรต ิได้ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน ศึกษาพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิตพี่น้องประชาชน และเพื่อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

{{พะเยา}}วันที่สองของการสัมมนา จนท.พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2dxbv0l

{{พะเยา}}สัมมนาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 6-7 ตค.2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา อ.เมืองพะเยา