ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลจปฐและข้อมูล กชช2ค.ประจำปี 2560 จังหวัดพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมจอมทองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ประธาน โดย นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

{{พะเยา}}นางศลิษา ม่วงใหม่ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พาแกนนำหมู่บ้าน พชร 3 หมู่บ้าน จ.พะเยา จำนวน 40 คน และคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ จังหวัดพะเยา. ศึกษาดูงาน. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร วันพุธที่ 9 พ.ย 2559.

{{พะเยา}}ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายOTOPพะเยา และสมาชิกเครือข่าย เพื่อระดมสมองร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาสินค้า OTOP พะเยา ประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 8 พย.2559 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

{{พะเยา}}โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ)กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของแกนนำหมู่บ้าน พชร. ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา อ.เมืองพะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2ev6XVc

{{พะเยา}} นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 และเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ จ.พะเยา(ชุดใหม่)

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2dEvdU4

{{พะเยา}}ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตค.2559 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้

{{พะเยา}}ประชุมรับการตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขต 15,16 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา เมื่อพฤหัสดีที่ 13 ตค.2559