ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}คลิปข่าวพะเยานิวส์..สารสนเทศเพื่อชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมหมู่บ้านเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และไก่พื้นเมืองที่ บ.หล่ายทุ่ง หมู่ 6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา(12กพ.2559)

{{พะเยา}}ประชุมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการประชุมชี้แจงคณะทำงานรัะดับพื้นที่ในภูมิภาค ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)ประธาน โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(11กพ.2559)

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว วัดติโลกอาราม ริมกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติสืบสานวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา ที่กว๊านพะเยา