ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนการป้องกัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ชนบทเชิงประยุกต์ตามพระราชดำริ (พชร.) จังหวัดพะเยา โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งนางณิชภลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพระราชดำริ (พชร.) จังหวัดพะเยา ณ โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา@วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชภลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาคส่วนต่างๆ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 5/2561 หลักสูตร 12 วัน ระหว่างวันที่ 6-17 สิงหาคม 2561 เพื่อรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 80 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งนางอำไพ บัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ติดตามการดำเนินงานเพื่อเตรียมการประกวดตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ด้านการท่องเที่ยว และหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ณ บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 และบ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งนางอำไพ บัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และทีมงานนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน อำเภอละ 5 หมู่บ้านๆละ 2 กลุ่มอาชีพ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ และ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด โดยมีนางอำไพ บัวระดก และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนจากงบรายจ่ายเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ1 ชั้นที่ 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา และหัวส่วนราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการสร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง : วิถี พช.วิถีธรรม โดยนำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่จะได้ร่วมกับผู้นำกลุ่ม องค์กร และเครือข่าย ในการประกอบศาสนกิจร่วมกัน ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้ง รับฟังคำแนะนำ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่ ณ วัดบ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลสันป่าม่วง และวัดบ้านโซ้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา