ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.45 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรรมตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดพะเยา ในการนี้ มีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนเจริญใจ หมู่ที่ 8 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน อำเภอละ 5 หมู่บ้านๆละ 2 กลุ่มอาชีพ ณ ทีว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2561 โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทุกอำเภอเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน บ้านหลวง ต.ออย อ.ปง จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน อำเภอละ 5 หมู่บ้านๆละ 2 กลุ่มอาชีพ ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายจังหวัดพะเยา โครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าร่วมโครงการฯ ณ บริเวณลานหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา@วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 -14.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ออกรายการ อสมท.เพื่อชุมชน ประเด็น -ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  -การจัดงานมหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดพะเยาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน อำเภอละ 5 หมู่บ้านๆละ 2 กลุ่มอาชีพ ณ ที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และทีมงานนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน อำเภอละ 5 หมู่บ้านๆละ 2 กลุ่มอาชีพ ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา