ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}คำขวัญจังหวัดพะเยา..ที่ว่า “กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต”..ได้หวนฟื้นคืนความมีชีวิต ชีวาอีกครั้ง เมื่อฝนได้โปรยปรายลงมา 2-3 วันที่ผ่านมา หลังจากที่กว๊านพะเยาประสบภัยแล้ง แห้งขอดในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1Us3DYo

{{พะเยา]}การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา เป็นการประชุมหารือระหว่างคณะผู้ก่อตั้งบริษัทเริ่มต้น ณ ห้องประชุม Biz Clup สนง.พาณิชย์จังหวัดพะ้ยา..เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิย.2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1RVhg0p

{{พะเยา}} ยินดีต้อนรับ..เหมียว มันทนา ก้อนคำ นศ.ฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ..{{คลิปรายการวิทยุ}} http://bit.ly/1RUEZOx

{{พะเยา}}ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผักตบชวา บ.สันป่าม่วง หมู่ ๘ ต.สันป่าม่วง อ.เชียงคำ จ.พะเยา เข้าร่วมแข่งขันการประกวดชุมชนแห่งการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๙{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/288EjAP

[[พะเยา]]การประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดพะเยา ประธานโดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 2529