ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมรับฟังการประชุมดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ผ่านระบบประชุมทางไกล Conference  โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสากิจชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางชมพูนุท ธรรมยานักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะอนุกรรมการ พชร. 6 มิติ ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกิจกรรม/ประเด็นศึกษาดูงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ พชร. ของบ้านต๋อมใน ณ  ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๋อมใน หมู่ 7 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ในการนี้ได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

>>จังหวัดพะเยา<< วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 เเละ 16 เป็นประธานการประชุมสัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พัฒนาการอำเภอทุกท่าน และผู้แทนหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 2 หมู่บ้าน เข้าร่วม ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง จังหวัดลำปาง

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรตามโครงการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 5

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำ ครั้งที่ 8/2561 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 4

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวรเชฎฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายธีรศักดิ์ ปันกิติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับประธานสมาพันธ์ sme จังหวัดพะเยา ออกติดตามใให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และช่องทางการตลาด แก่คณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาด ณ ห้องประชุมศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันปูเลย อำเภอเชียงคำ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับสมาพันธ์ SME แห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดบ้านสันปูเลย บ้านน้ำแวน อำเภอเชียงคำ และบ้านห้วยยางขามใหม่ อำเภอจุน เข้าร่วมกิจกรรม

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา