ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในงานฯ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ และทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนงานสรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างพัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น1 (หลังเก่า)

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดบูธนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น1 (หลังเก่า)

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.  นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 15/2561  ผ่านระบบ Video Conference  โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมรับฟังประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น1 (หลังเก่า)

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมจัดแสดง สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561 โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยาหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา และประชาชนหมู่บ้านOTOP นวัตวิถี เข้าร่วมงานฯ ณ ศูนย์การค้าทอปส์พลาซ่า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล(Digital Economy)รองรับการท่องเที่ยวข้ามแดน การค้าชายแดน การคมนาคมขนส่ง และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์(Creative Economy) จังหวัดพะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 8 กันยายน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา อำเภอ และกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ร่วมพิธีเปิดงานการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ในการนี้รัฐมนตรีชนเผ่าอาข่า และผู้ว่าเมืองเชียงตุงได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ในโครงการได้มีการจัดกิจกรรม Business Matching และจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ City Hall เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางชมพูนุท ธรรมยานักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะอนุกรรมการ พชร. 6 มิติ ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกิจกรรม/ประเด็นศึกษาดูงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ พชร. และลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมต่อยอดพัฒนาตามโครงการฯ ของบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเขียงม่วน จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561 เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายธนู  ธิแก้ว  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา