ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง ได้จัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOPของดีอำเภอภูซางร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน อ.ภูซาง

นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดเก็บ จปฐ.และ กชช.2ค.ปี 2560 ทีมงานสารสนเทศลงพื้นที่ อ.จุน. ได้รับการต้อนรับและบรรยายสรุปจ้อมูลผลการดำเนินงาน ขอขอบคุณมาก ผลการจัดเก็บ 100% บันทึก 50% ขอขมเชยยิ่ง..ศุกร์ 27 มค.2560

กลุ่มงานสารสนเทศฯลงพื้นที่ อ.แม่ใจ นิเทศ ติดตามและ สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และ กชช.2ค ปี 2560 ขอขอบคุณ ว่าที่ร้อยตรี จำรัส โสตถิกุล. นายอำเภอแม่ใจ เป็นอย่างสูงที่ร่วมประชุมและให้คำแนะนำ {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2jozvmx