ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพะเยา เมื่อวันพุธที่ 18 มค.2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประธานที่ประชุม โดย นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการตังหวัดพะเยา..

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการกรมการพัฒนาชุม จ.พะเยา ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2k0k8V3

{{พะเยา}} นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้นำชุมชนที่ผ่านหลักสูตร การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน จำนวน ๖๖ คน ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2jL4YTQ

{{พะเยา}} ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ผ่ารการรับรองมาตรฐานเพื่อต่อยอดด้านการตลาดและการบรรุภัณฑ์ วันที่ 13-15 มค.2560 กลุ่มเป้าหมาย 50 ราย ณ ห้องพรมาลี โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา..โดย อ.นราธิป. อ่ำเที่ยงตรง วิทยากร

{{พะเยา}} การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน : กิจกรรมจัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2iqVvz2

{{พะเยา}}กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เก็บรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ และถอดบทเรียนข้อมูลผลสำเร็จการดำเนินงานของ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาฯจำกัด{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2jhYEiV