ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมตามโครงการสนับสนุนคณะกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยาได้ชี้แจงแนวทางวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่ 2และครั้งที่ 3 โครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก จัดโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ณ โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 19 กันยายน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายนางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ให้ข้อมูลในการถ่ายทำวีดีทัศน์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา ร่วมกับบริษัทบลูสกาย(บางกอก) จำกัด ณ บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน โดยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประชาชน เข้าร่วมฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยนางอำไพ บัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้การบริหารจัดการหนี้ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมฯ ณ ห้องนภาลัย โรงแรมวีซีพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอดอกคำใต้ ประชาชน เข้าร่วมฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี สมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดเวทีสมัชชาเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองและภาคีพัฒนา ครอบครัวคนพะเยา หนึ่งทศวรรษการให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรี นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ตัวแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมเวทีฯ ณ ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)(ฉบับทลทวนประจำปี พ.ศ.2563) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ของจังหวัดพะเยา ตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา และนางมุกดา ชนกล้าหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมรับฟังการประชาคมฯ ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานคณะกรรมการการประกวดบูธนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประกวดฯ จำนวน 35 หมู่บ้าน ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา