ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมพบปะข้อหารือผู้ถือหุ้นบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในส่วนของผู้ถือหุ้นภาคส่วนประชาชน และภาคส่วนประชาสังคม และมีนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา และนางปติมาพร ตั๋นเต็ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมข้อหารือฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ให้สัมภาษณ์ข้อมูลในการถ่ายทำวีดีทัศน์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา กับบริษัทบลูสกาย(บางกอก) จำกัด ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา และลานพ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จัดสถานที่โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา และนางชมพูนุท ธรรมยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยกับคณะกรรมการกรมการท่องเที่ยว ณ บ้านปงใหม่ อำเภอภูซาง บ้านจำไก่ “อีสานล้านนา” ตำบลสันโค้ง และบ้านหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการบำนาญ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 56 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดรัตนวนาราม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานรับฟังการประชุมช่องทางการตลาดสำหรับศูนย์สาธิตการตลาดและประชารัฐผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference ครั้งที่ 6/2561 พร้อมด้วยนายวรเชษฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดพะเยา เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้บันทึกข้อมูลดีเด่น ระดับจังหวัด ในการการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต และนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 โดยมีนางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ตัวแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2561 ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 5

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำ ครั้งที่ 9/2561 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 4

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายธนู ธิแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เปิดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพะเยา โดยมีนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเป็นตัวแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องศรีโคมคำ2 ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา