ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 1 พฤศจิกายน 61 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา รับชมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและชี้แจงให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนถือปฏิบัติต่อไป จากนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>กรมการพัฒนาชุมชน รับเรื่องการร้องทุกข์ของประชาชน ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม   วันที่ 29 ตุลาคม 2561 กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมรับเรื่องการร้องทุกข์ของประชาชน ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเ ยา มอบหมายให้นายธีรศักดิ์ ปันกิติ ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>สพช.พะเยา ร่วมเสริมประสิทธิภาพด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน วันที่ 29 ตุลาคม 2561  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 และบรรยายพิเศษเรือง “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560 – 2564) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2561 – 2 พฤศจิกายน 2561 โดยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาววิภารัตนื ไฝเครือ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้อง Hydrangea 1 ชั้น 6 โรงแรม ทีเค พาเลช & คอนเวนชั่น

@จังหวัดพะเยา>>>กระทรวงมหาดไทย รับนโยบายนายกรัฐมนตรี เร่งสร้าง OTOP นวัตวิถี”หนุน“ไทยนิยม ยั่งยืน” วันที่ 29 ตุลาคม 2561 *พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ตามโครงการ ”ไทยนิยม ยั่งยืน ” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพเยา ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นำตลาดประชารัฐ ไทยช่วยไทย คนไทย ยิ้มได้ นำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เข้าร่วมแสดงผลงาน และร่วมกิจกรรมในพื้นที่ครั้งนี้ด้วย โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีฯ คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา และพัฒนาการอำเภอ ข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายธีรศักดิ์  ปันกิติ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางเสาวลักษณ์  ไชยเมือง  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจในการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) เรื่องการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ณ ห้องภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 27 ตุลาคม 2561 นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมราชการ พร้อมคณะ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา ได้ตรวจเยี่ยมการจัดสถานที่ตลาดประชารัฐ ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บริเวณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา ตรวจเยี่ยมกลุ่มผักตบชวา”ชวาวาด” บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านตุ่น และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลบ้านตุ่น โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมพัฒนาการอำเภอ และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>>ขับเคลื่อนเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้ก้าวไกล  วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดพะเยา โดยมีนางจรรยา เวชชศาสตร์ ประธานเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมนางชมพูนุท ธรรมยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเชียงคำ พัฒนาการอำเภอเชียงคำ ประชาชน ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 13 ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา : เมืองน่าอยู่ >>>วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. **นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางวรรณภา คงมั่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 2 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 23 – 26 ตุลาคม2561 เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กทม.