ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นประจำปี 2561ร่วมกับคณะกรรมการคัดสรรฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ณ บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของอำเภอภูกามยาว อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ เข้าร่วม โดยมีนายนายนพรัตน์ ศุภกิจโกศล ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองพะเยา พัฒนาการภูกามยาว พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ พัฒนาการอำเภอแม่ใจ พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ไทยนิยมยั่งยืน” ปี 2561 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ บริเวณอาคาร 99 ปี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ ชั้น2 มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่แท่นคำ ม.10 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้. เข้าร่วมกิจกรรมฯ

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นประจำปี 2561ร่วมกับคณะกรรมการคัดสรรฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ณ บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของอำเภอจุน อำเภอปง เข้าร่วม นายวสันต์ เขื่อนแก้ว ปลัดอำเภอรักษาราชการแทน นายอำเภอเชียงม่วน พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน พัฒนาการอำเภอจุน พัฒนาการอำเภอปง และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับพัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคน ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณการชับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา โดยทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ณ โรงแรมวีซี ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ และผู้นำหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 35 หมู่บ้าน ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการชับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา ณ โรงแรมวีซี ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ

^-^จังหวัดพะเยา^-^ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาดำเนินโครงการหมู่บาน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง บ้านสันป่าม่วง หมู่ 4,8 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน วิทยากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกบ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อคัดสรรหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 อำเภอจุนโดยมีนางทิพย์วรรณ์ แก้วทอง พัฒนาการอำเภอจุน นำทีมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และ คณะกรรมการกองทุนแม่บ้านเซี๊ยะให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ บ้านห้วยยางขามใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน พัฒนาการอำเภอจุน และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เเละนายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมคัดเลือก โครงการหมู่บ้านและตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 หมู่บ้านม่อนแก้ว ม.9 ตำบลบ้านสาง และตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยาเสนอผลงาน โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนการอำเภอ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม เเละให้กำลังใจกับข้าราชการ หมู่บ้าน ตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา