ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}} วิดิทัศน์เผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อน การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา ปี 2559 และผลการดำเนินงานในช่วงเืดอน มค.-กพ.2559

{{พะเยา}}อบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง.ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 จุด.ตั้งแต่วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มเป้าหมาย 2,500 คน

{{พะเยา}} จุดที่ 3 การอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ..กลุ่มเป้าหมายจาก อ.เชียงคำและ อ.ภูซาง จำนวน 619คน

{{พะเยา}}การอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 จุดที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษก อ.ปง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 668 คน

{{พะเยา}}การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง. ตามโครงการขับเคลื่อนความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จุดที่ 1 วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม