ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพพลิเคชัน Click ชุมชน ให้ทีมพี่เลี้ยงขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ร่วมประชุมชี้แจงทีมพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน