ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งนายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา ประจำปี 2561 นางวาด ยาเย็น สาขาทัศนศิลป์ ด้านประติมากรรม ประณีตศิลป์ (งานถัก ,ทอ) โดยมีนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดพิธี จัดโดยจังหวัดพะเยา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ณ บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด ร่วมพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา เป้าหมายเข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 35 หมู่บ้าน (รอบกลั่นกรอง) วันที่2โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการพิจารณา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 1 (หลังเก่า) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งนางชมพูนุท ธรรมยา นางสาวสุพัตรา ช่างคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชน และหน่วยงานภาคราชการ อีกทั้งภาคประชาชนจังหวัดพะเยา ร่วมการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาววิภารัตน์ ไฝเครือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน อำเภอละ 5 หมู่บ้านๆละ 2 กลุ่มอาชีพ ณ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน อำเภอละ 5 หมู่บ้านๆละ 2 กลุ่มอาชีพ ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.45 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรรมตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดพะเยา ในการนี้ มีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนเจริญใจ หมู่ที่ 8 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน อำเภอละ 5 หมู่บ้านๆละ 2 กลุ่มอาชีพ ณ ทีว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2561 โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทุกอำเภอเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน บ้านหลวง ต.ออย อ.ปง จังหวัดพะเยา