ข่าวประชาสัมพันธ์

@ จังหวัดพะเยา # พช.พะเยา เข้าร่วมการประชุมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(VIDEO CONFERENCE)

@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา จัดเวทีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” จับมือภาคีความร่วมมือกับ สำนักงานชลประทานจังหวัด สำนักงานโยธาธิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดและสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด เสริมสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนฯให้บรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ