ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนกันยายน 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VSC)