ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ดำเนินการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา