หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะทำงานสนับสนนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยาจากภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ณ บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน/ทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับนายเทพ วงศ์สุภา พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา และทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา จัดเวทีทำแผนพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว 5 P ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวฯบ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับนายวิศิษฏ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา นายเทพ วงศ์สุภา พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา และทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจรวบรวมเชื่อมโยงอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวฯบ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ประชุมหารือหัวหน้ากลุ่มงานฯ /ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ /ยุทธศาสตร์จังหวัด /โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village ) และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (จังหวัดพะเยา) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ เเละนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และผู้นำชุมชน ร่วมนำเสนอข้อมูลจุดฐานเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว ปัญหาเเละอุปสรรคในการดำเนินงานของหมู่บ้าน ตลอดจนให้การต้อนรับ ณ บ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>วันที่ 22 เมษายน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ/พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบตำบลสันป่าม่วง และผู้นำหมู่บ้านท่องเที่ยวเป้าหมาย จำนวน 2 หมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจรวบรวมเชื่อมโยงอัตลักษ์และสร้างการมีส่วนรวมในชุมชนตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว(OTOP Village) 8 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพะเยา (คสป.) ด้านท่องเที่ยวโดยชุุมชน ลงพื้นที่ปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มท่ิองเที่ยวเชิงวันฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา