หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งนางอำไพ บัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ติดตามการดำเนินงานเพื่อเตรียมการประกวดตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ด้านการท่องเที่ยว และหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ณ บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 และบ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดงานงานวัดลั่นทุ่งขุนควรจวนม่วนใจ๋เที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเราจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดธรรมิการาม (สบเกี๋ยง) อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นประธานเปิดพิธีฯ

@จังหวัดพะเยา : วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธาน ศปน.ศพช.ลำปาง มอบหมายให้ นายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เลขานุการ ศปน.ศพช.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาพร้อมพบปะผู้นำชุมชน ผู้ผลิต เเละผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ โรงเเรมพะเยา เกทเวย์  จากนั้นช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสอบถามข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพช่างตีมีด เเละสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณ ของบ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลเเม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้มีนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน และนายเทพ วงศ์สุภา พัฒนาอำเภอเมืองพะเยา ร่วมให้ข้อมูลฯ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 กรกฎาคม 2561เวลา 09.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินรายการวิทยุ รายการ “ผู้ว่าฯพบประชาชน ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (สวท.พะเยา) ณ สวท.พะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยาและงานตามนโยบายของรัฐบาล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-14.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ดำเนินรายการวิทยุ รายการ “อสมท.เพื่อชุมชน” ทางสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยาและงานตามนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

^-^จังหวัดพะเยา>>วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดร่างรายละเอียดลักษณะงานออกแบบพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งท่องเที่ยว และการพัฒนาปรับปรุงโฮมสเตย์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผู้ประชุมประกอบด้วยพัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ และภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับพัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคน ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณการชับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา โดยทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ณ โรงแรมวีซี ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ และผู้นำหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 35 หมู่บ้าน ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการชับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา ณ โรงแรมวีซี ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ

^-^จังหวัดพะเยา^-^ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาดำเนินโครงการหมู่บาน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง บ้านสันป่าม่วง หมู่ 4,8 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน วิทยากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกบ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา